Program Files_Back_Up - Zálohování dat  


                   Nastavení parametrů zálohování   


       Spuštění programu indikuje ikona semaforu  v pravém dolním rohu obrazovky počítače, v takzvané tray liště (obrázek - 1) . Jestliže program má nastavené zálohování, signalizuje svou činnost zeleným semaforem (obrázek - 2) , jestliže nebude probíhat žádné zálohování dat je v dolní liště umístěn semafor s červeným světlem (obrázek - 3) . Jestliže právě probíhá zálohování, zobrazí se semafor s problikávajícími jednotlivými světly (obrázek - 4).


Obrázek -1       
   Obrázek - 2       Obrázek - 3    Obrázek - 4      Jestliže se umístí myš nad ikonu semaforu a klikne se pravým tlačítkem myši, zobrazí se nad semaforem nabídka (obrázek - 5) . Volbou -Parametry- se zobrazí panel pro zadávání parametrů zálohování,  volbou -Schovat- zmizí nabídka  a   volbou  -Ukončit-  se program zálohování ukončí. 

Obrázek - 5    
      Schovat - schová zobrazenou nabídku      Ukončit - konec programu


    Zadávání parametrů zálohování

 Jestliže se zvolí nabídka
-Parametry-  nebo se proklikne semafor, zobrazí program formulář pro zadání parametrů zálohovacího programu - viz obrázek - 6 .


 


   - TABULKA  EVIDOVANÝCH  ZÁLOH -

- Pořadové číslo zálohy se nezadává, program čísluje automaticky.
- Adresář, odkud se kopíruje, tzn. adresář s daty, které se mají zálohovat.
- Adresář, kam se data zazálohují. Libovolný adresář,  POZOR  musí na disku existovat. Do tohoto adresáře provede program kopii dat.
- Časová perioda  v opakování jednotlivých záloh v minutách. Minimální hodnota 5 minut - interval 5 minut, tzn. možnosti jsou: 5, 10, 15, 20, 25 atd.
- Počet uchovávaných záloh v cílovém adresáři. Program po provedení zálohy provede výmaz nejstarších záloh nad stanovený počet. Minimální hodnota počtu záloh je 5.
- Masky kopírovaných souborů. Zálohují se pouze soubory, které odpovídají zadaným maskám. Masky se oddělují čárkou . Platí   * , ?  konvence.

    *.*     - znamená, že se zkopírují a zazálohují všechny soubory
    *.?at  - kopie všech souborů s příponami, kde na posledních dvou pozicích přípony je řetězec  at, například  dat, xat, tat, vat   a podobně.

    odb?????.* - kopie souborů, kde první 3 znaky jsou odb a dalších 5 znaků libovolných , včetně přípony, např.: odbfaktu.dat , odberate.evi a podobně.

    Do masky lze samozřejmě zadat celý název souboru , například  Odberatele.dat , čímž se zajistí zálohování pouze zvoleného souboru.

 - Start 1.zálohy v zadaný čas. Jestliže se zadá čas 00:00 , tak po startu programu se první záloha provede až po uplynutí zadané časové prodlevy a stejně tak i další zálohy. Jinak se 1.záloha provede až nastane zadaný čas prvního startu zálohy. Jestliže zadaný čas již nastal při startu programu, první záloha se provede 5 minut po startu programu, další zálohy pak v nastavených časových intervalech.

- Podadresáře zálohovaného adresáře se zazálohují označením symbolu -> .
- Použít nastavené zálohování. ( zelené označení znamená - že tato záloha se bude spouštět dle nastavených parametrů - jinak se tato záloha vynechává ) -> .


- T L A Č Í T K A
- Nový řadek - vložení nového řádku do tabulky  s parametry zálohování.
- Výmaz řádku - výmaz řádku, na kterém je vystaven kurzor.
- Procházet - vyhledání požadovaného adresáře v dialogovém okně.
- Obnova dat - možnost obnovy dat z vybrané zálohy označením požadovaných souborů. Program nabídne přehled záloh řádku tabulky s kurzorem (zvýrazněný řádek).

- Start - spuštění časovače pro zálohování po zastavení tlačítkem Stop.
- Stop - zastavení spouštění záloh
- Test - provedení testovací zálohy dat dle nastavených parametrů v tabulce záloh, tzn. okamžitě se provedou zálohy s příznakem Použij.
- Info - zobrazení tohoto textu
- Konec parametrů - konec zobrazení panelu s parametry
- Konec programu - ukončení programu


- ČINNOST PROGRAMU -
 Program provádí v zadaných časových intervalech tyto akce :

1) V zálohovacím adresáři se vytvoří, jestliže neexistují, podadresáře s názvy adresářů, odkud se kopíruje.
2) Provede se výmaz zálohovacích podadresářů.
3) Provede se kopie dat ze zadaného adresáře do zálohovacího podadresáře. Kopie se provede s ohledem na zadanou masku, to znamená zkopírují se pouze soubory vyhovující zadaným maskám.
4) V zálohovacím podadresáři se vytvoří komprimovaný soubor dle názvu adresáře a tento soubor se přesune  do zálohovacího podadresáře. Tento zálohovací podadresář má tvar:

      !_BackUp_PoslAdresarOdkud_RRRRMMDD_HHMMSS
 
  - PoslAdresarOdkud -  poslední název z adresáře, odkud se kopíruje.
  - RRRR-rok ,  MM-měsíc , DD-den , HH-hodina , MM-minuta , SS-vteřina vytvoření tohoto adresáře.

Počet těchto zálohovacích podadresářů program uchová dle nastaveného parametru - Počet uchovávaných záloh.

   P ř í k l a d:
-----------------------------------------------------------------------------------------
                        Adresář,                      Adresář,                  Počet
    Pořadí      odkud se kopíruje        kam se kopíruje            záloh 
-----------------------------------------------------------------------------------------
        1            c:\program\data               c:\zalohy                    15
        2            c:\program\param            c:\zalohy                    20
-----------------------------------------------------------------------------------------

V adresáři    c:\zalohy    se vytvoří další podadresáře   c:\zalohy\program\data    a   c:\zalohy\program\param   a do těchto dvou podadresářů se v zadaných časových intervalech nakopírují soubory dle zadané masky. Z těchto souborů se vytvoří komprimací soubor !_BackUp_data.zip  ( !_BackUp_param.zip } a  tento zipový soubor se nakopíruje do zálohovacího adresáře, například :

c
:\zalohy\program\!_BackUp_data_20060715_122533
c:\zalohy\program\!_BackUp_param_20060715_122533      -   Počet těchto adresářů je uchován dle zadaného parametru  Počet záloh.


Upozornění: Jestliže je nastaven čas 1.startu záloh na hodnotu 00:00 , pak program neprovádí zálohování v přesných časech, například 10:00, 10:15, ale po zapnutí počítače se spustí tento program a nastartuje časovač, který po 5 minutách testuje, zda se má provést nějaká záloha. Tzn. jednotlivé časy záloh jsou pak závislé na čase zapnutí počítače a tedy i startu programu.
 


- Omezení   -DEMOVERZE-   programu  -  pouze 1 řádek tabulky s parametry zálohování , maximální počet uchovávaných záloh je 5.